ศาลปกครองพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566

  

งานดี มีค่าตอบแทนพิเศษ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งงานว่างครั้งแรก
1) นายช่างไฟฟ้า        1        อัตรา       (จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800 บาท 
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการและลูกจ้างศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท
รวมรายได้ก่อนหัก 18,800 บาท

ความสามารถที่ประสงค์: มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ฯลฯ
ปฏิบัติงาน ณ ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ให้สมัครสอบเข้ารับราชการ คลิกที่นี่  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1) สัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกได้


การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ plkadmincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 330 บาท จะไม่จ่ายคืนในทุกกรณีการสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
ศาลปกครองพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566No comments

Powered by Blogger.