กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ข้าราชการ ประจำปี 2566เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    อัตราว่างแรกบรรจุ        2        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียับตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ipthailand.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
No comments

Powered by Blogger.