กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2566

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

(1) เจ้าพนักงานธุรการ        4        อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


(2) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ


(3) นายช่างโยธา        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา


(4) นักธรณีวิทยา        3        อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี


(5) นักวิทยาศาสตร์    1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค ทางวัสดุศาสตร์


(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสถิติหรือคณิตศาสตร์และสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล


(7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ dpim.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


No comments

Powered by Blogger.