ไม่เอา ก.พ. ไม่ดูถือว่าพลาด! กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุ ประจำปี 2566 จำนวน 900 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566

 

ไม่สนใจ ก.พ. ! กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ รวม 900 อัตรา  >>> รับวุฒิเปิด <<< ตำแหน่งที่เปิดสอบ

- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

1) นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ        300        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี2) นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ        150        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ3) นิติกรปฏิบัติการ        70        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 - 16,500 บาท

- ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

1) เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน        350        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาดังนี้ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การาจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมบริหการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือภาษา วรรณคดี


2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        30        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาดังนี้ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การาจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ


ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมบริหการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือภาษา วรรณคดี


เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 - 12,650 บาท
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิในการสอบราชการของท่าน คลิกที่นี่  
สนามนี้ขอให้สอบให้ติดและขึ้นบัญชีไว้ โอกาสเรียกบรรจุเกินอัตราว่างแน่นอน (จากสถิติที่ผ่านมา)


 โปรดทราบสำคัญ!! 

สำหรับผู้ที่ผ่านภาค ก. สมัครได้ แต่หากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านภาค ก. ก็สมัครและสอบได้ แต่ต้องสอบภาค ข. ของกรมสรรพากรให้ผ่าน แล้วไปสอบภาค ก.พิเศษ

***ผู้สมัครสอบที่ไม่ผ่านภาค ก. จะต้องติดตามประกาศรับสมัครภาค ก. พิเศษ จาก สำนักงาน ก.พ. อีกครั้งหนึ่ง ***
ช่องทางการสมัครสอบ

ท่านที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2566 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

อัตรานักวิชาการ     430    บาท
อัตราเจ้าพนักงาน        330    บาทกรมสรรพากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ข. วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก่อนวันสอบ 5 วันทำการ 
No comments

Powered by Blogger.