กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2566

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบราชการ เป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา 1) ตำแหน่งที่เปิดสอบครั้งนี้
- สัตวแพทย์    4    อัตรา
อัตราเงินเดือน 23,430 บาท
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา และวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.พ. กำหนด- นักวิชาการประมง    3    อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาสาตร์การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ- นายช่างรังวัด    2    อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง- นายท้ายเรือ    1    อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเป็นผู้มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษระงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน


- เจ้าพนักงานธุรการ    1    อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป


- พนักงานประมงพื้นฐาน    3    อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท


ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการประมง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน - นักเทคโลยีสารสนเทศ     1    อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท


ปริญญาตรีวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ - สหโภชน์    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท


ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา และมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน


 

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.ตรวจสอบคุณวุฒิของท่านที่รับรองโดย ก.พ. เพื่อสมัครงานราชการ คลิกที่นี่ 
2) การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmcr.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    230    บาท ไม่จ่ายคืนในทุกกรณี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

No comments

Powered by Blogger.