กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2566

 

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน        3        อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท 
ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทันตกรรม


2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
ได้รับประกาศนียับตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม


ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต dmh.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566


No comments

Powered by Blogger.