สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

เปิดสอบพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน            3            อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2) เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์            1            อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 


3) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                    1            อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการ4) เจ้าพนักงานธุรการ                        1            อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา5) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                1            อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.
วัน เวลา ที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ thaigov.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสอบ        330        บาท


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 9 มีนาคม 2566
No comments

Powered by Blogger.