กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566


กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ 26 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)        1            อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาการจัดการ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ


2) นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มการคลังและพัสดุ)        1        อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


3) ภัณฑารักษ์ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ลพบุรี)        1        อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางมานุษยวิทยา


4) ผู้ช่วยนักโบราณคดี (อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร)        1        อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดีทางโบราณคดี


5) ดุริยางคศิลปิน (ปี่) (กลุ่มดุริยางค์ไทย)        1        อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิจิตรศิปล์ และประยุกต์ศิลป์ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมไทย หรือทางประติมากรรมสากล


6) ประติมากร (กลุ่มประติมากรรม)        1        อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมไทย หรือทางประติมากรรมสากล


7) จิตรกร (กลุ่มจิตรกรรม)        1        อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ทางจิตรกรรม ทางจิตรกรรมไทย หรือทางจิตรกรรมสากล


8) นายช่างศิลปกรรม (กลุ่มประณีตศิลป์)        3        อัตรา

เงินเดือน    11,280 บาท

เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ทักษะ ความชำนาญงานด้านช่างไม้แกะสลัก ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือนหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ


9) นายช่างศิลปกรรม (กลุ่มประณีตศิลป์)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ หรือสาขาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาศิลปะหัตกรรมโลหะรูปพรรณ และเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาเครื่องประดับ อัญมณี หรือสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี หรือสาขาวิชาทางทองหลวง


10) นายช่างศิลปกรรม (กลุ่มประณีตศิลป์)         1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาเครื่องประดับ อัญมณี หรือสาขาการออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง


11) นายช่างศิลปกรรม (กลุ่มประติมากรรม)        2        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิจิตรศิลป์


12) นายช่างไฟฟ้า (กลุ่มโรงละครแห่งชาติ)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์


13) นายช่างไฟฟ้า (กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800    บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์


14) นายช่างไฟฟ้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์


15) นายช่างโยธา   (ศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการก่อสร้าง


16) พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


17) พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย)        1         อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


18) พนักงานธุรการ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


19) พนักงานธุรการ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


20) พนักงานการเงินและบัญชี (อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


21) พนักงานการเงินและบัญชี (พระบรมชนกชลพัฒน์ นครนายก)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


22) พนักงานการเงินและบัญชี (อุทยานประวัติศาสตร์สต๊กก๊อกธรม สระแก้ว)        1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


23) พนักงานการเงินและบัญชี (อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์)         1        อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคารการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียเพิ่มเติม 


ระบบรับสมัครสอบ กรมศิลปากร 

No comments

Powered by Blogger.