สำนักงานสภาพัฒนฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

สภาพัฒนฯ เปิดสอบราชการ 2566 กว่า 48 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบ


1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            30            อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500        บาท

คุณสมบัติของตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือทางโลจิสติกส์
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)            10        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        17,800 - 19,250        บาท

คุณสมบัติของตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือทางโลจิสติกส์
3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.)            8        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650        บาท

คุณสมบัติของตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขา
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับไม่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบในครั้งนี้การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร และสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nesdc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบในครั้งนี้ 330 บาท


ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครได้เพียงครั้งเดียว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


สมัครสอบสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างช่วยเหลือบุคคลเข้ารับราชการ 

No comments

Powered by Blogger.