กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566

 

รับเยอะ ! กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครข้าราชการ 81 อัตรา


รายละเอียด

1) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ            1        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            1        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            3            อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐศาตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ - เกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา


4) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1            อัตรา
ปริญญาตรีทุกสาขา


5) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ            1            อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ


6) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            1            อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


7) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1            อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขา (ไม่ระบุสาขา) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง


8) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            12        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาเทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญา สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ


9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            5        อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ทุกสาขา


10) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            55        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ทุกสาขาต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ฺที่รับสมัคร
No comments

Powered by Blogger.