กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 อัตรา บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2565

 

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เพศชาย) ดังนี้

พลอาสาสมัคร (เพศชาย) ตำแหน่งผู้บังคับสุนัข     จำนวน    15    อัตรา

เงินเดือนระดับ พ.2 ชั้น 15 หรือจำนวนน 8,590 บาท (แปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และได้รับเงินเพิ่มเป็นค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท


คุณสมบัติหลัก

1) จงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก

2) เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันถึงวันเปิดรับสมัคร

3) เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

4) ส่วนสูงมากกว่า 160 เซนติเมตร

5) เป็นผู้มีรูปร่าง บุคลิก ลักษณะ ขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักที่เด่นชัดนอกร่มผ้า มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ

6) เป็นมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

7) ไม่เคยเป็นผุ้ทุจริตสอบคัดเลือกมาก่อน

8) ฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม

9) ไม่รังเกียจสุนัข


การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ vetdept.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.