กรมควบคุมโรค เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบในครั้งนี้


1) นายแพทย์ปฏิบัติการ        2        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

2) เภสัชกรปฏิบัติการ        3        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ        3        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

4) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        4        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร)        12        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย)        4        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

7) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

8) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน        2        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไม่ต้องผ่าน ก.พ. แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน


No comments

Powered by Blogger.