กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 


สังกัดกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา        1        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 หรือ 3
**มีทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้างปฏิบัติงาน **


2) พนักงานทั่วไป        36        อัตรา (ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนดตามประกาศรับสมัคร)

3) พนักงานประจำรถ        1        อัตรา

4) นายท้ายเรือ        1        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับเรือตามกฎหมาย
**มีทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้างปฏิบัติงาน **


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่


กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร


หลักฐานที่ต้องเตรียมใช้ในการสมัคร

1) ใบสมัคร ขอได้ที่เจ้าหน้าที่

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

3) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา        1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน    1    ฉบับ

5) สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)    1        ชุด

6) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร     1 ฉบับ

7) ไปรษณียบัตรจ่าหน้าถึงที่อยู่ตนเอง จำนวน 1    ฉบับ

8) ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

9) ใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมสำเนา 1    ฉบับ


การประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และทางเว็บไซต์ dds.bangkok.go.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

No comments

Powered by Blogger.