ความรู้เกี่ยวกับ "การสอบแข่งขัน" กับ "การสอบคัดเลือก" เข้ารับราชการ

การสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ กับ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการ หมายถึงอะไร และแตกต่างกันอย่างไร

  
    หลาย ๆ ท่านที่เป็นทั้งที่นักสอบตัวยง หรือผู้ค้นหาและสนใจในอาชีพข้าราชการหน้าใหม่ จำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ต้องเอ๊ะ! และตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมบางหน่วยงานประกาศเปิดรับสมัครสอบ แต่ทำไมบางหน่วยงานประกาศสอบคัดเลือก หรือบางทีก็ประกาศทั้งสอบคัดเลือกและสอบแข่งขัน หรือบางตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน ไม่มีการสอบแข่งขันเลย มีเพียงการสอบคัดเลือกเพียงอย่างเดียว ทำนองนี้ เป็นต้น  

    วันนี้เพจผมมีคำตอบที่จะมาสร้างความเข้าใจให้เข้าใจได้พอสมควร นอกจากการทำความเข้าใจกับการสอบแข่งขัน และการสอบคัดเลือกแล้ว ยังมีวลีต่าง ๆ ที่ใช้เป็นภาษาราชการที่มีปรากฏในเอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานของส่วนราชการอยู่บ่อย ๆ เช่น การแต่งตั้ง การบรรจุ การโอน การย้าย การเลื่อน ฯลฯ ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยครับ

1.การสอบแข่งขัน หมายถึง การสรรหาบุคคลโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัยและปรนัย) การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ พูดง่าย ๆ ก็คือ การเสาะแสวงหาบุคคลด้วยวิธีการใด ๆ โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และให้สอบแข่งขันกันโดยมีเกณฑ์วัดผลกำกับไว้ และผู้ที่จะได้รับการบรรจุจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไล่ระดับจากมากไปหาน้อย

2.การสอบคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลโดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามความเหมาะสม เพื่อเข้ารับราชการ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน เช่น

2.1 การคัดเลือกจากผู้ได้รับทุนรัฐบาล
2.2 การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นคุณวุฒิขาดแคลน
2.3 การคัดเลือกกรณีอื่น ๆ

ซึ่งการคัดเลือกส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ ไม่เป็นการทั่วไป จึงทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่แคบลงนั่นเอง

ส่วนคำต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นเกร็ดรู้ ที่มักจะเจอในหนังสือประกาศสอบราชการ ซึ่งเพื่อน ๆ ต้องรู้จักความหมายและทำความเข้าใจเวลาอ่านนะครับ

3.การสรรหาบุคคล หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคคลที่พร้อมและสามารถจะทำงานได้ เข้ามาสมัครเข้าทำงานตามที่ส่วนราชการกำหนด กล่าวคือ เป็นวิธีการ

4.การเลือกสรร หมายถึง การพิจารณาบุคคลที่ส่วนราชการได้เลือกสรรมาทั้งหมด และทำการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและส่วนราชการมากที่สุด

5.การบรรจุ หมายถึง การรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยวิธีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก โดยเป็นการทำให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน ซึ่งการบรรจุนี้ บุคคลก็ผู้ได้รับการบรรจุก็มาจากวิธีการใด วิธีการหนึ่งทั้งการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก นั่นเอง

6.การแต่งตั้ง หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น

7.การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้

8.การโอน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงหนึ่งหรือกรมหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่น ซึ่งจะเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้

9.การเลื่อน หมายถึง การแต่งตั้ง "ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม

    คงพอเข้าใจกันคร่าว ๆ แล้วใช่ไหมครับว่า วลีแต่ละวลีที่เห็นกันในประกาศรับสมัครบุคคลของแต่ละส่วนราชการนั้น มีความหมายอยู่ในคำแตกต่างกัน ทั้งนี้ เห็นในหลาย ๆ หน่วยงานนำวลีบางวลีเหล่านี้ไปออกข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ด้วยก็มี ดังนั้น เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับอาชีพราชการ ซึ่งผู้ที่จะเป็นข้าราชการต้องรอบรู้ รอบคอบ และมีความใส่ใจ 

    อนึ่ง หากท่านเห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและต่อผู้อื่น โปรดสละเวลากดแชร์หน้าเว็บ หรือกดติดตามเพจศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ เพื่อที่จักเป็นการส่งมอบกำลังใจให้กับแอดมินในการพัฒนาสาระดี ๆ มานำเสนอท่านและคนรอบข้างต่อไป

No comments

Powered by Blogger.