Showing posts with label พนักงานราชการ. Show all posts
Showing posts with label พนักงานราชการ. Show all posts

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566

1:14 PM 0

   

Powered by Blogger.