หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เข้ารับราชการสายงานสัสดี ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2567

 

เปิดสอบสัสดี 2567คุณสมบัติ

1) เป็นนายทหารประทวนประจำการ (ชาย) ไม่จำกัดเหล่า ทบ. ดังนี้

1.1 นายทหารประทวนประเภท 1 กำเนิด นนส. ซึ่งผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาก่อน

1.2 นายทหารประทวนประเภท 1 กำเนิด นนส. ซึ่งไม่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาก่อน

1.3 นายทหารประทวนประเภทอื่น นอกจากข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ข้างต้น


2) ชั้นยศ ไม่เกิน ส.อ. และรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยให้นับถึงวันทำการสอบคัดเลือกฯ ภาควิชาการ วันที่ 25 เมษายน 2567) อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


3) เป็นผู้ที่บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และสามารถปรับย้ายเข้ารับราชการในสายงานสัสดีได้


4) เป็นผู้มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง


5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน


6) ไม่เป็นผู้ถูกลงทัณฑ์ทางวินัย หรือถูกงดบำเหน็จประจำในปีที่เข้ารับการคัดเลือก
การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ผ.สรรพกำลัง ทภ.1-4 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการกำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ        วันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สนามสอบ ทภ.1-4


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


No comments

Powered by Blogger.