กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2567

 

รับอย่างเยอะเลย! ! ! งานราชการ "กรมทรัพยากรน้ำ" 

เปิดรับสมัคร 30 เมษายน นี้


#ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ        5        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 


2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    6        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา


4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1    อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา


5) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน        2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 


6) เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน        6        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ


7) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร


8) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


9) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        40        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
#คุณสมบัติทุกตำแหน่ง

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ภายในวันปิดรับสมัคร


ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว โดยสามารถ < ตรวจสอบวุฒิสมัครสอบข้าราชการ >
#การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางออนไลน์ เว็บไซ์ dwr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#รายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบการสอบภายในวันที่


ไฟล์ประกาศรับสมัคร                |                สมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.