สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน-7 พฤษภาคม 2567

 

ด่วน! รับเยอะ งานราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

25671. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ      6 อัตรา 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์


1.2 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน     25 อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 


ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสํานักงาน ก.พ.


ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง ที่นี่ #ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ


 


2. วัน เวลา และกำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nso.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3. รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์ประกาศรับสมัคร        |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.