กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2567

 

เปิดสอบพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค 2567


#1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.1 นักวิชาการสาธารณสุข        2        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


1.2 นักจัดการงานทั่วไป            4        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


1.3 นักทรัพยากรบุคคล            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา1.4 นักวิเทศสัมพันธ์            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา1.6 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์


1.7 นักวิชาการเงินและบัญชี            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ


1.8 นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม (ปริญญาโท)            1        อัตรา

เงินเดือน    21,000        บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ ทางนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ ทางเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ทางการจัดการนวัตกรรม ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ทางการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 1.9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์            9        อัตรา

เงินเดือน    19,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์1.10 นายช่างเทคนิค            2        อัตรา

เงินเดือน    13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
#2. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
#3. รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        430        บาท

กรมควบคุมโรค กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567ประกาศรับสมัครสอบ            |            ระบบรับสมัครออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.