สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567


สตง. ประกาศรับสมัครงาน ปี 2567 

จำนวน 47 อัตราตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)            40        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี2) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)    5        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3) นิติกรปฏิบัติการ            2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์อัตราเงินเดือนที่ตำแหน่งที่ 1-3 จะได้รับ    จำนวน    15,000    บาท


ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2556


คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย


ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร และจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง <ตรวจสอบคุณวุฒิการสมัครเข้ารับราชการ>

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ oag.thaijobjob.com 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 430 บาท ไม่คืนให้ในทุกกรณี
สำนักงานกาตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดประกาศรายชื่อผุ้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
No comments

Powered by Blogger.