กรมเจ้าท่า ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน 2566

 

กรมเจ้าท่า ประกาศรับสมัครงาน 

ตำแหน่งข้าราชการ หลายอัตรา


ตำแหน่ง อัตรา และคุณวุฒิที่กำหนด

1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            4        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


5) เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน            10        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


6) เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน            5        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


7) เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิชาโยธา การก่อสร้าง หรือสำรวจ


8) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            7        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


9) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            7        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ หรือวิชาการก่อสร้าง


10) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            8        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง


11) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน            3        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการก่อสร้าง วิชาเขียนแบบเครื่องกล วิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


12) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            8        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


13) นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน            23        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือเขียนแบบเครื่องกล


14) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    15,00-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขา


15) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    15,00-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


16) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    ระหว่าง    15,00-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านและขึ้นทะเบียนภาค ก. ของ ก.พ.
ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ประกาศรับสมัครหรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่นี่
วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566


อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

อ่านรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์No comments

Powered by Blogger.