ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

 

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครพนักงาน ปี 2566 

ครั้งที่ 2 จำนวน 21 อัตรา



ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4        

รวม        21        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ        15,000    บาท/เดือน

ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมอิเล็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

บรรจุเข้าทำงานในสังกัด ดังนี้

- ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ            4        อัตรา

- ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ            5        อัตรา

- สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ        8        อัตรา

- สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ            4        อัตรา




คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือหญิง บุคคลภายนอก

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกฯ

- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เคยดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ระดับ 4 ขึ้นไป

- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566




ปฏิบัติงานเป็นกะ

มีประสบการณ์และมีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาพิเศษ ดังนี้ (1) FrontEnd-WEB Application, html, javaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile Application, React native, Flutter (2) BackEnd-Golang,.net, R (3) Data Analytic-Python,.net, R (4) Devops-Ci/CD, Jenkins, Ansible, Container

งานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

แต่ต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิของท่าน




การรับสมัคร

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ทางเว็บไซต์ baac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        400        บาท


ธ.ก.ส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566



อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์



No comments

Powered by Blogger.