กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        3        อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500    บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


2) นักวิชาการเงินและบัญชี        1        อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต


3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        2        อัตรา
อัตราค่าตอบแทน        18,000 บาท
ปริญญาตรี ทุกสาขา


4) พนักงานประจำสำนักงาน        18        อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
การรับสมัครสอบ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ dsd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 

No comments

Powered by Blogger.