กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2566

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา 


ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        7        อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


2) เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน        7        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร


4) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์


ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


ตรวจสอบคุณวุฒิการสมัครเข้ารับราชการที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงกรมที่ดิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566


อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม 

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.