กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤษภาคม 2566

 

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ

1) นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ        7        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาสาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 


2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        1        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 


3) นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 


4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 


5) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน        1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 


6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        4        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่  


7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ผ่าน ก.พ. แล้ว 
การรับสมัครสอบครั้งนี้
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ qsda.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว


กรมหม่อนไหม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566


No comments

Powered by Blogger.