กระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 28 เมษายน 2556

 
กระทรวงคมนาคม เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา เงินเดือน 36,000 - 160,000 บาท


ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 120,000 - 160,000 บาท
ก. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทยที่มีศักยการบิน นักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน กับเครื่องบินที่มีจำนวนที่นั่งอย่างน้อย 100 ที่นั่ง

ข. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level ระดับ 4 ขึ้นไป

ค. มีชั่วโมงบินรวมในตำแหน่งนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง และชั่วโมงบินรวมเฉพาะแบบกับเครื่องบินตาม ก. ข้างต้น ซึ่งใช้ปฏิบัติการบินภายใต้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ในตำแหน่งนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร2) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 120,000 - 160,000 บาท
ก. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทย ที่มีศักยการบิน นักบินผู้ควบคุมอากาศยานกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่้งมีคู่มือการบินระบุให้ใช้นักบินอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป 

ข. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level ระดับ 4 ขึ้นไป

ค. มีชั่วโมงบินรวมในตำแหน่งนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง และชั่วโมงบินรวมเฉพาะแบบกับเฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ ก. ซึ่งใช้ปฏิบัติการบินภายใต้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ในตำแหน่งนักบินควบคุมอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 80,000 - 100,000 บาท
ก. ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินที่มีศักยทำการสำหรับอากาศยานเฉพาะแบบเครื่องบิน Wide body ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine อย่างน้อย 2 แบบ

ข. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 45 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

ค. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องบินตาม ก. ซึ่งใช้ปฏิบัติการบินภายใต้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศในฐานะนายช่างภาคพื้นดินที่มีศักยทำการสำหรับอากาศยานเฉพาะแบบกับเครื่องบินดังกล่าว รวมอย่างน้อย 15 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร4) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 80,000 - 100,000 บาท
ก. ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภททำการสำหรับอากาศยานเฉพาะแบบเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine 

ข. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

ค. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ตาม ก. ที่ซึ่งใช้ปฏิบัติการบินภายใต้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศในฐานะนายช่างภาคพื้นดินที่มีศักยทำการสำหรับอากาสยานเฉพาะแบบเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว5) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านวิศวกรรมการบิน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 80,000 - 100,000 บาท
ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า
 
ข. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

ค. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการบินหรือการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องบินหรือการประกันคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องบินของผู้ถือใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือการกำกับดูแลด้านความสมควรเดินอากาศ หรือการกำกับดูแลด้านวิศวกรรมการบินภายใต้ใบรับรองผู้เดินอากาศ รวมอย่างน้อย 10 ปี6) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน (ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วัน) 
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 36,000 - 60,000 บาท
ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือเทียบเท่า

ข. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

ค. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน หรือการกำกับดูแลมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย 10 ปี7) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วัน) 
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 24,000 - 98,280
ก. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา

ข. ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบิน หรือเวชศาสตร์การบินหรือเวชศาสตร์การบิน หรือจิตวิทยาการบิน

ค. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 5 ปีขึ้นไป

ง. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป 

หรือ จ. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา 

ฉ. ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน หรือมีประสบการณืปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัยการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 3 ปีขึ้นไป

ช. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป8) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 100,000 บาท
ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการบิน อย่างน้อย 7 ปี

ข. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบินอย่างน้อย 5 ปี หรือ

ค. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 ปี หรือ

ง. สำเร็จการศึกาาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ปฏิบัติานอย่างน้อย 2 ปี

จ. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 75 คะแนนขึ้นไปการรับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mot.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 28 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

หลักเกณฑ์การเลือกสรร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความรู้ความสามารถพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง คุณสมบัติ/ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ

ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมกันไม่ต่ำกว่า 75%No comments

Powered by Blogger.