กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2566

 

1) นักวิชาการประมง 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท 

ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สาขาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางการเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทงประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ2) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมทางอาหาร หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี3) นิติกร 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์4) บุคลากร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ นิเทศศาสตร์5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. สาขาการบัญชี6) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์7) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ8) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์9) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ fisheries.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 

No comments

Powered by Blogger.