กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มกราคม 2566

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และ 3 


คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย
3. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ
4. มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
5. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
8. ไม่เป็นสมาชิกอาสากาชาด
9. ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการ
10. ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือติดยาเสพติดให้โทษ ฯ
ฯลฯ


คุณสมบัติพิเศษ (มีหนังสือรับรอง กรณีใดกรณีหนึ่ง จะเป็นเหตุให้ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในตอนสัมภาษณ์

1. เป็นบุตรของสมาชิกกองอาสาฯ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
2. สมาชิกกองอาสาฯ ประเภทสำรองและเคยได้รับการสั่งใช้ปฏิบัติภารกิจของทางราชการการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 10 - 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2278 1008 ต่อ 220ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสิทธิสอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เว็บไซต์ multi.dopa.go.th/asa


No comments

Powered by Blogger.