Showing posts with label officer. Show all posts
Showing posts with label officer. Show all posts

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมท่าอากาศยานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2562

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรัรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2562

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 210 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 137 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ด้านพิธีการศพ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ จำนวน 35 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มิถุนายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

11:28 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่นี่ ...

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

11:05 AM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown       ประกาศรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมทางหลวงชนบท คลิ...

Powered by Blogger.