Header Ads

Showing posts with label officer. Show all posts
Showing posts with label officer. Show all posts

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 180 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2561

Powered by Blogger.