Showing posts with label hot. Show all posts
Showing posts with label hot. Show all posts

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562) ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 137 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ด้านพิธีการศพ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ จำนวน 35 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมพัฒนุมชน จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2562

5:21 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ สมัครสอบออนไลน์ กรมการพัฒนาชุมชน คลิกที่นี่   ...

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2562

Powered by Blogger.