Showing posts with label hot. Show all posts
Showing posts with label hot. Show all posts

องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 143 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 สิงหาคม 2562

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 75 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 210 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562) ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 137 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ด้านพิธีการศพ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562

Powered by Blogger.