Header Ads

Showing posts with label select. Show all posts
Showing posts with label select. Show all posts

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

11:20 AM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมสุขภาพจิต คลิกที่...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 มีนาคม 2562

2:45 PM

  เวลาในการสมัครสอบ Countdown         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ ...

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

Powered by Blogger.