สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563

No comments

Powered by Blogger.