สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

Powered by Blogger.