สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกาตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562


 
 
 
* ผู้จบมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

Powered by Blogger.