Header Ads

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก.พิเศษ) ประจำปี 2562 รับสมัครครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

Post a Comment
Powered by Blogger.