สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
1
× ผ่าน ก.พ.
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค
× ปริญญาโท - เอก
× ปริญญาตรี
ปวส.
× ปวช.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ แล้วยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังที่อยู่ข้างต้น พร้อมลงเล็บมุมซองว่า “สมัครคัดเลือกบรรจุคนพิการฯ” ตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสอบ โปรดติดต่อ 0 2202 4275-6

 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ www.oie.go.th ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

No comments

Powered by Blogger.