สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 65 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
1. นักการข่าวปฏิบัติการ(ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์)
2. เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

40
10
15
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com/ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม

No comments

Powered by Blogger.