กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
7. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
9. นักโภชนาปฏิบัติการ
10. โภชนากรปฏิบัติงาน
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
13. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
14. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
7
2
1
1
1
2
1
3
2
2
2
1
4
1
ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุครั้งแรกต่างจังหวัด
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมสุขภาพจิต ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 430 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com/ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลดด้านล่าง

No comments

Powered by Blogger.