กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
1. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน
(การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินตก)
2
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน
(การสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์)
1
3. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษา
อากาศยาน(การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน
ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
2
4. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษา
อากาศยาน(การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน
ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine)
1
5. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษา
อากาศยาน(ด้านวิศวกรรมการบิน)
1
6. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจราจรทางอากาศ
1
7. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสนามบิน
1
8. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมุนษยปัจจัย
1
9. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา
1
10. นักวิชาการขนส่ง (ด้านภาษา)
2
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอีเมล recruitment.mot@gmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ชั้น 1 อาคาร 3 ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.mot.go.th/ ในวันที่ 19 และ 27 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.