กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน้ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
4. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
5
1
1
1
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร

วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.dss.go.th/ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 23เมษายน – 16 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.