กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นิติกร
4. นักวิชาการเงินและบัญชี
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมควบคุมโรค ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ในวันที่ 26 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.