กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
3. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 8 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมควบคุมโรค ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ddc.job.thai.com/ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.