กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1.นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
(ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
2.นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
(ด้านกฎหมาย)
3.นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
(ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)
 3 อัตรา

2 อัตรา

5 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.