กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 3 อัตรา
 1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
• ผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://prd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 19  มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.