Header Ads

Header ADS

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. (รอบปกติ) ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. ระดับ ปวช.
2. ระดับ ปวส.
3. ระดับ ป.ตรี
4. ระดับ ป.โท
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
• ก่อนเข้ารับราชการพบเรือนต้องสอบให้ผ่านทุกคน
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 – 19  มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

Post a Comment
Powered by Blogger.