สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1.นิติกร
2.นักทรัพยากรบุคคล
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นักวิชาการเผยแพร่
5.นักวิชาการพัสดุ
6.นักวิชาการสาธารณสุข
7.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 3 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
 7 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://fda.job.thai.com/ ในวันที่ 5 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.