กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวนว 368 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เจ้าพนักงานการเกษตร
4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
5. นายช่างชลประทาน
6. นายช่างโยธา
7. นายช่างสำรวจ
8. นายช่างเครื่องกล
9. นายช่างไฟฟ้า
10. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
11. นายช่างเขียนแบบ
12. นายช่างภาพ
13. นิติกร
14. บรรณารักษ์
15. นักประชาสัมพันธ์
16. วิศวกรชลประทาน
17. วิศวกรโยธา
37 อัตรา
10 อัตรา
3 อัตรา
5 อัตรา
137 อัตรา
24 อัตรา
45 อัตรา
36 อัตรา
18 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
29 อัตรา
10 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมชลประทาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://rid.job.thai.com/ ในวันที่ 28 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 61 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.