สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
3. นักวิชาการ(วิจัย)
4. นักวิชาการ(บริหารพิพิธภัณฑ์ฯ)
5. นักวิชาการ(วิเทศสัมพันธ์)
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• ป.ตรี – โท
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://ombudsman.job.thai.com/ ในวันที่ 23 ก.พ. 61
ตั้งแต่ 9 – 18  ก.พ. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.