กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
ส่วนกลาง
1. นักทรัพยากรบุคคล
2. นักวิชาการพาณิชย์
ส่วนภูมิภาค
3. นักวิชาการพาณิชย์
4. นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
5. เจ้าพนักงานธุรการ
6. เจ้าพนักงานการพาณิชย์

1 อัตรา
1 อัตรา

3 อัตรา
11 อัตรา
6 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุต่างจังหวัด
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://opsmoc.job.thai.com/ ในวันที่ 5 มี.ค. 61
ตั้งแต่ 12 – 19  ก.พ. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.