กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4. นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
5. นักวิชาการอุตสาหกรรมฯ (ป.ตรี)
6. นักวิชาการอุตสาหกรรมฯ (ป.โท)
7. วิศวกรปฏิบัติการ (ป.ตรี)
8. วิศวกรปฏิบัติการ (ป.โท)
9. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
10. นิติกรปฏิบัติการ
9 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
4 อัตรา
11 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.